Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč K úhradě

Košík Dokončit nákup

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Steinhauser, s.r.o. pro internetový prodej

(platné od 1.4.2014)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky, za kterých jsou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy mezi kupujícím - nepodnikatelem a prodávajícím (dále jen „jednotlivé kupní smlouvy“) a za kterých je zboží prodávajícím dodáváno kupujícímu, a to prostřednictvím tzv. internetového obchodu prodávajícího. Tyto VOP se vztahují rovněž na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s prodejem zboží kupujícímu.
  2. Prodávajícím je společnost Steinhauser, s.r.o., se sídlem Tišnov, Karasova 378, PSČ 666 01, IČ: 479 04 275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 9438, email: info@steinhauser.cz, tel.: 549 410 163.
  3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kupmaso.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „internetový obchod“).
  4. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
  5. Způsob platby a dodání zboží je uveden dále v těchto VOP, výběr konkrétní z možných variant platby a dodání zboží bude kupujícím učiněn při zadávání objednávky.
  6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v těchto VOP resp. Reklamačním řádu.
  7. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v moment převzetí plnění kupujícím od prodávajícího.
  8. V případě, že se kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy prodejna.cahlovska@steinhauser.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.
  9. Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nejsou archivovány, a nejsou tedy přístupné jiným osobám.
  10. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  11. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
  12. Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, jsou obsaženy v těchto VOP.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného ve webovém rozhraní.
  8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  9. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   (dále společně jen jako „objednávka“).
  10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení objednávky se nepovažuje za přijetí (akceptaci) objednávky.
  11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  12. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.
  13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky prodávajícího budou i další podmínky koupě, zejména pak lhůta pro odběr zboží kupujícím.
  14. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  16. Kupní smlouva je uzavřena také okamžikem předání objednaného zboží v dohodnutém místě.
  17. Kupující není oprávněn svoji objednávku po jejím odeslání jednostranně zrušit či jakkoliv měnit.
  18. Závazek z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněn připravením zboží k předání kupujícímu v příslušné provozovně prodávajícího či předáním dopravci k přepravě pro kupujícího anebo předáním sjednaného zboží kupujícímu v dohodnutém místě.
  19. Fotografie zboží uvedené ve webovém rozhranní internetového obchodu prodávajícího jsou ilustrační. Vzhledem k povaze zboží prodávaného dle těchto VOP se podoba zboží skutečně dodaného může lišit od jeho webové prezentace, což kupující bere na vědomí.
 3. Místo, způsob a čas dodání (předání) zboží:
  1. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno tak, že kupující si zboží odebere přímo v provozovně prodávajícího či předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a/nebo po předchozí dohodě s prodávajícím bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce.
  2. Místem dodání objednaného zboží je místo  sjednané mezi smluvními stranami. Zboží je pak dodáno jeho předáním kupujícímu na dohodnutém místě nebo jiným způsobem sjednaným mezi stranami.
  3. Kupující je povinen zboží v místě dodání převzít, a to kdykoliv ve lhůtě dodání uvedené v přijetí objednávky prodávajícím. Lhůta dodání neběží po dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním své smluvní povinnosti.
  4. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání i po lhůtě dodání, pokud pozdní dodání zboží bylo byť i částečně způsobeno okolnostmi, které prodávající v době přijetí objednávky nemohl předvídat. Za kupujícího je oprávněna převzít zboží i osoba, která se nachází v místě předání zboží sjednaném mezi smluvními stranami. V případě, že kupující odmítne dodací list podepsat, může jej jednostranně podepsat prodávající, popř. zástupce prodávajícího, avšak s poznámkou, že kupující odmítl dodací list podepsat. Takto jednostranně podepsaný dodací list bude pro obě strany závazný, pokud kupující neprokáže, že kupující nemohl dodací list podepsat z důvodů na straně prodávajícího.
  5. V případě, že kupující nepřevezme zboží v termínu dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které mu takto prokazatelným porušením uvedené povinnosti kupujícího vznikly.
  6. Kupující nese odpovědnost za zboží od okamžiku jeho převzetí, nebo od okamžiku, kdy mělo být zboží dle dohody smluvních stran převzato, podle toho, který okamžik nastane dříve.
  7. Kupující bude přijímat plnění i pouze v části objednaného (smluveného) množství zboží.
  8. V případě dodání většího či menšího množství zboží než bylo kupujícím objednáno, není kupující povinen takové zboží převzít vyjma případů tzv. přípustné odchylky dle odst. 5.3 těchto VOP. Převezme-li však kupující zboží dodané v menším či větším rozsahu, než bylo původně objednáno, má se za to, že mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena kupní smlouva a kupující je povinen uhradit kupní cenu takového skutečně převzatého zboží, která mu bude ze strany prodávajícího vyúčtována.
 4. Cena, způsob placení
  1. Ceny zboží včetně DPH jsou uváděny u příslušného zboží v nabídce internetového obchodu prodávajícího, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží (balné, pojištění, dopravné) nebo nákladů na služby, které se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je uvedena vždy u konkrétního výrobku v nabídce internetového obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Kupní cena zboží bude hrazena v hotovosti nebo kartou přes platební terminál při převzetí zboží, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.
  3. Zaplacením kupní ceny prodávajícímu ze strany kupujícího přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které bylo kupujícímu dodáno.
 5. Podmínky dodání zboží
  1. Další podmínky dodání zboží těmito VOP nestanovené se řídí podmínkami uvedenými v přijetí objednávky prodávajícím a ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího.
  2. Prodávající nese odpovědnost za zboží do doby jeho převzetí kupujícím v provozovně určené k jeho odběru kupujícím, případně pak do doby předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud byl tento způsob dodání zboží sjednán.
  3. Smluvní strany se dohodly na tom, že s ohledem na povahu zboží prodávaného dle těchto VOP (zejména tzv. bourané maso) nelze vyloučit určitou hmotnostní odchylku zboží objednaného a zboží skutečně dodaného. Smluvní strany se dohodly na tom, že ve webovém rozhraní uvedená hmotnostní odchylka příslušného zboží je považována za přípustnou, a tedy zboží dodané v rámci této hmotnostní odchylky je považováno za zboží dodané dle objednávky kupujícího, kupující je tedy povinen takové zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.
 6. Reklamace
  1. Odpovědnost za vady zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, čehož důkazem je daňový doklad – faktura, případně dodací list.
  2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího a právním řádem platným v České republice. Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto VOP.
  3. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží prodávaného dle těchto VOP (potraviny) se při stanovení délky záruční doby použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, podmínky pro uplatnění vad se tedy řídí zejména údaji uvedenými na obalu zboží, v přijetí objednávky prodávajícím či ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Veškeré vady musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně ve stanovené lhůtě. O způsobu vyřízení oprávněné reklamace rozhoduje prodávající. V případě, že kupující nebude postupovat při reklamaci dle sjednaných podmínek, není prodávající povinen na takto provedenou reklamaci jakkoliv reagovat a taková reklamace se považuje za neoprávněnou. V případě nedodržení pokynů týkajících se nakládání kupujícího se zbožím (zejména jeho skladování) nelze reklamaci akceptovat.
  4. Prodávající hradí kupujícímu pouze takové účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace, které jsou výslovně v těchto VOP uvedeny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací, včetně nákladů na laboratorní či jiné zkoušky apod.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Přístup na www stránky internetového obchodu prodávajícího a objednávka zboží může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená emailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu prodejna.minska@steinhauser.cz. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese prodejna.minska@steinhauser.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.
 8. Odstoupení od kupní smlouvy a ostatní ustanovení
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající dle těchto VOP prodává výhradně zboží podléhající rychlé zkáze, ustanovení právních předpisů o právu na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě bez udání důvodu se nepoužije.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude po dobu trvání takové překážky tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.
  2. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
  3. Kupující svou registrací ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů v rozsahu uvedeném při registraci.
  4. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisícími.
  5. Ohledně doručování listin mezi smluvními stranami poštou platí, že listina se považuje za řádně doručenou adresátovi i jejím prokazatelným odesláním na adresu adresáta, byť by ji adresát z důvodů na své straně neobdržel. Nebude-li písemně adresátem sdělena jiná adresa, odesílá se zásilka určená prodávajícímu na adresu jeho sídla a zásilka určená kupujícímu na adresu evidovanou v rámci registrace kupujícího ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího.
  6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2014. Tyto VOP jsou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy. Kupující měl možnost se s VOP v aktuálním znění před uzavřením smluvního vztahu seznámit. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(Příloha VOP)

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP prodávajícího, společnosti Steinhauser, s.r.o., se sídlem Tišnov, Karasova 378, PSČ 666 01, IČ: 479 04 275, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 9438, a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného kupujícím od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.kupmaso.cz.
  2. Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit s reklamačním řádem a VOP.
  3. Uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
  4. Prodávající vystavuje ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, účtenka, dodací list), se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (zejm. identifikace prodávajícího, název zboží, lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady, cena, množství).
  5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede prodávající i svůj název, sídlo a identifikující číslo. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení dle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 2. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV
  1. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.
  2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané dle VOP prodávajícího podléhá rychlé zkáze a lhůta pro uplatnění práva z vady dle ust. § 2165 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Pro stanovení lhůty pro uplatnění vad je rozhodující doba, po kterou lze zboží jako věc zuživatelnou použít, tato doba je na zboží nebo při jeho prodeji vyznačena prodávajícím.
 3. PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ VAD ZBOŽÍ (REKLAMACI)
  1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (množství zboží, poškození obalu apod.) podle přiloženého dokladu o dodání. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dokladu o dodání zboží bez dalších výhrad kupující stvrzuje, že zboží bylo co do podmínek dle věty první tohoto odstavce dodáno řádně a na pozdější reklamace počtu balíků, porušení jejich obalu apod. nebude brán zřetel.
  2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu: prodejna.minska@steinhauser.cz pořídit fotodokumentaci zásilky (jejího poškození), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, emailem, nebo poštou prodávajícímu.
  3. Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla provozovny.
  4. Nezbytné podmínky uplatnění reklamace jsou (podmínky platí všechny současně):
   1. prokázání, že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu (zpravidla předložením prodejního dokladu – faktura, účtenka);
   2. prokázání vady reklamovaného výrobku.
  5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím, zejména při jeho skladování apod.
  6. Rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady při prodeji kupujícímu:
   1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
   4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
   5. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách prodávajícího, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající za to, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
   6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   7. Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:
    1. - u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
    2. - má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním zboží;
    3. - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
    4. - vyplývá li to z povahy zboží.
  7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
   1. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím, takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
   2. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
   3. O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem, který uvedl již při nákupu, pokud se strany při uplatnění reklamace nedohodly jinak.
   4. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího, pokud se strany při uplatnění reklamace nedohodly jinak.
   5. Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost.
   6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ihned po vyřízení reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace náklady za uskladnění reklamovaného zboží v částce obvyklé. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 3 dnů ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
  8. Závěrečná ustanovení
   1. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.4.2014.
   2. Otázky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.