Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč K úhradě

Košík Dokončit nákup

Souhlas se zpracováním osobních údajů

uživatele on-line obchodu společnosti Steinhauser, s.r.o. se sídlem Tišnov, Karasova 378, PSČ 666 01, IČ: 479 04 275 (dále jen „provozovatel“)

 1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení provozovatele.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebo poskytujících služby nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uživatelem dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. 1.8. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.